TAHR Bylaws

TAHR Bylaws

นับตั้งแต่การก่อตั้งเป็นต้นมา บอร์ดอำนวยการได้อนุมัติให้มีการปรับเนื้อหาเพื่อเสนออัพเดตต่อทางรัฐแคลิฟอร์เนียสองครั้ง  และในอนาคตภายในก่อนสิ้นปี 2557 นี้ เราคงจะได้ปรับเนื้อหาโดยขอความเห็นชอบจากสมาชิก เพื่อให้รายละเอียดทุกอย่างสอดคล้องกับความจริงและความเป็นไปได้ และเพื่อประโยชน์สาธารณะสูงสุดต่อไป
  1. TAHR-byLaws-Official-Genesis (ฉบับก่อตั้ง)
  2. TAHR-byLaws-Revised-October16-2012 (ฉบับแก้ไขครั้งที่หนึ่ง)
  3. TAHR-byLaws-Revised-May2013 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสำหรับการปรับแก้ กรุณาส่งผ่านมายังประธานบริหารได้ที่ president@thai-ahr.org ทุกเมื่อ
เพื่อเราอาจจะมีการแก้ไขในการประชุมใหญ่ปลายปีนี้ หรือตามความเหมาะสมต่อไป

No comments:

Post a Comment