Saturday, March 3, 2018

ประเทศไทยต่างจากนรกตรงจุดไหน (Just How is Thailand Any Different from Hell?)

คนเขียน: อินทรีย์แดง by Red Eagle

หลังสงครามเย็นสุดสุดลง ประเทศเพื่อนบ้านไทย ต่างล้วนปกครองแบบระบบความมิวนิสต์ ประเทศไทยไม่เคยเคยตกอยู่ภายใต้คอมมิวนิสต์ เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือ อเมริกา เกือบเวลา 50 ปีที่ชาวโลกได้พิสูจน์ได้ว่าระบบความมิวนิสต์ มีแต่จะทำให้ประชาชนจนลง จนลง ไม่สามารถพัฒนาเทียบเท่ากับโลกเสรีได้ ทั้งนี้เห็นได้ การเปรียบเทียบ ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านรอบๆไทย จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ประเทศไทย ทุกวันแทบไม่มีการพัฒนาใดขึ้นเลย ช่วงที่ผ่านๆมาทำให้ประเทศเพื่อนมองประเทศไทยเป็น เมืองฟ้าเมืองสวรรค์ และผู้หลี้ภัยหลายๆประเทศได้พยามหลบเข้ามาอาศัย เพื่อที่จะเดินทางต่อไปประเทศที่3

After the Cold War came to an end, countries neighboring Thailand were all administered according to the communist system. Thailand never fell under communism, and this is because it received assistance from America for almost the 50 years over which the world received proof that the communist system only makes the people poor and not able to develop on a level with the free world. This path they can see through comparison with the surrounding neighboring countries. They can see the difference clearly. Thailand these days almost isn't developing upwards at all. In the period past, Thailand’s neighbors looked at Thailand as a heaven and refugees from many, many different countries tried of escape here, depending on Thailand, in order to proceed to a third country.

เมื่อลัทธิคอมมิวนิสต์ล่มสลาย ประเทศไทยถึงได้พัฒนา ไปไกลๆกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ความซับซ้อนการเมืองไทยยังคงมีอทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยอีกหลายล้านคน เนื่องจากปกครองของประเทศไทยนั้น มีการปกครองรัฐซ่อนเร้น มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแอบแฝง ประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุข ศูนย์รวมอำนาจจะขึ้นตรงกับ กษัตริย์แต่เพียงผู้เดียว คนไทยอีกหลายคนคนที่ไม่อาจเข้าใจ ระบอบการปกครองอย่างแท้จริง

When the cult of communism collapsed, Thailand could develop faster than its neighboring countries. Confusion in Thai politics still influenced the progress of the lives of people for many many additional millions of people. This is because the administration of Thailand has a secret state administration. It has an administration like a pretend democracy: Thai democracy with a king as head of state. The center of power will peak with the king, just that one person. Still many, many of the Thai people may not understand the actual system of administration.

ตลอดเวลาที่ผ่านมาระบบกษัตริย์จะถูกสร้างภาพให้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก สถานบันกษัตริย์ถูกยกย่องให้อยู่สูงสุดในทุกๆด้าน ถูกสร้างภาพให้เหมือนเช่นเทพเจ้า มีความศักดิ์สิทธิอย่างมากมาย กษัตริย์จะทำอะไรได้ทุกอย่างโดยไม่มีความผิดอันใดมากล่าวหาได้ กษัตริย์ย่อมทำสิ่งใดถูกเสมอ

Throughout the times past, the system of the monarchy created a great image and had a huge role and influence over the people’s existence. The institution of the monarchy was esteemed so that it was higher than every side or party. An image was created so [the king] was almost a god, having so much honor and privilege. The king can do anything, and there is no wrong for which a charge can be brought [against him]. The king is likely to do whatever [he wants] all the time.

 มีไม่กี่คนที่เริ่มเข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงของประเทศไทย รากลึกของปัญหาทั้งหมดมาจากไหน เหตุการนองเลือดช่วง ตุลาคม 2516 ไม่มีใครทราบความจริงได้ว่าแท้ที่จริงฆาตรกรตัวจริงที่ยู่เบื้องหลังการเข่นฆ่านักศึกษาหมู่ สร้างสถานการณ์ที่ชั่วร้ายต่างๆนานา สุดท้ายแล้วโยนปาบให้นักศึกษา เป็นผู้ก่อการจราจล กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ซ่องสุมอาวุธ ให้ความร่วมมือกับคอมมิวนิตส์ ชีวิตคนหนุ่มสาวอนาคตของชาติ ต้องมาจบสิ้นลงด้วยนำ้มือของผู้กระหายอำนาจ

There aren’t that many people who begin to understand where the deep roots of Thailand’s real problem totally comes from. In the bloody events of October 1973 nobody could understood the truth of the real killer behind the massacre of the crowd of students, causing all kinds of evil difficulty, in the end creating the image that the students are stirring up rebellion, accusing them of being communists and secretly assembling weapons in order to join with the communists. The life of the youth, the future of the nation, must come to an end at the hands of the people who thirst for power.

รัฐประหารไม่ใช่ทางออกของปัญหาที่ประเทศไทยต้องเผชิญ รัฐประหารคือความชั่วร้ายที่มีกษัตริย์ไทยอยู่เบื้องหลังทุกๆครั้งและเซ็นต์รับรองจากการเป็นกบฏให้เป็นเรื่องชอบธรรม กษัตริย์ภูมิพลสั่งให้ทำรัฐประหาร เพื่อป้องกันการกระจายอำนาจสู่ประชาชน และคุมอำนาจเองทั้งหมด

Coups are not the way out of the problems that the country must face. Coups are an evil which the king is behind every time, and he signs the law that makes it into something legitimate. King Bhumipol ordered the coups in order to prevent decentralizing power to the people and to control all the power himself.

รัฐประหารครั้งล่าสุด เป็นครั้งที่ตำ่ช้ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นที่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างร้ายแรง ประชาชนที่ออกมาต่อต้านไม่สามารถทำอะไรได้ ไม่ว่าจะกินแซนวิช อ่านหนังสือ ชุมชนมากกว่า 5 คน ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใดๆในสังคมได้ ไม่ว่าจะทำความคิดเห็นใน โซเชียลต่างๆ การบังคับใช้ กฏหมาย 112 มาตรา 44 ซึ่งทั้งมาตราล้วน ข้อห้ามป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมสิ้นดี มีผู้บริสุทธิ์จำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อต้องโดนจับเข้าคุกโดยไม่มีความผิดใดๆ

The last coup was the most evil in history. It preceded a serious violation of human rights. The people who came out to oppose [the coup] where unable to do anything, whether eat a sandwich, read a book, or gather in groups larger than 5. They weren’t able to express any opinions at all in any sort of social situation, not even to make a comment on the different social media. They are suppressed using Article 112 (of the Thai Criminal Code), Article 44 (of the Interim Constitution), all of which were barbarous prohibitions totally lacking in humanity. There were a great number of innocent people that fell victim to it, were caught, and imprisoned without being guilty of anything.


 อนาคตประเทศไทยจะมีความหวังใด้ที่จะช่วยฟื้นฟูให้เกิดขึ้นได้ รัฐประหารทุกครั้ง เสมือนทำลายประเทศและชีวิตผู้คนบริสุทธิ์ ปัญหาต่างตามมาไม่มีที่สิ้นสุด ปัญหาเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชน มองไปทางใดมีแต่ผู้คนอดอยาก ปัญหาอาชกรรม พุ่งขึ้นสูงริบ ความชอบธรรมต่างๆเลือนหายไป กลุ่มผู้มีอำนาจกดขี่ผู้ด้อยกว่า ผู้มีอำนาจต่างกอบโกยเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองและพวกพ้อง การคอรัปชั่นอยู่ในอันดับต้นของโลก

There will be hope that Thailand’s future can restore and improve, then, each time there is a coup, always destroying the country and the lives of innocent people. Troubles follow with no end: the problem of making a living; whatever path, there are only people starving; the problem of crime, as soon as you have something it is confiscated; morality vanishes away; the group that has power intimidates the disadvantaged. The people in power grab the benefits for themselves and their friends and there is corruption at one of the highest levels in the world.

จากดินแดนที่หลายคน หลายประเทศเคยใฝ่ฝัน อยากมาเที่ยวและอยากใช้ชีวิต อยู่ที่ประเทศไทย คงต้องคิดใหม่ ศีลธรรม ความมีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสของผู้คน ตอนนี้ ภาพเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ความทรงจำที่ผ่านไปแล้ว

From the land that many people, from many countries dreamed of, wanted to vacation to, and spend their lives, it becomes a Thailand that they need to think twice about. Morals, kindness, the cheerfulness of the people, right now in the present situation, they are only a memory of the past.

หลังรัฐประหารยึดอำนาจจากทักษิณ ดูเหมือนความรุนแรงจะต่อเนื่องมาขึ้นมาขึ้น . พฤษภาเลือด ช่วงในวันที่ 7- 19 พฤษภาคม 2553 รัฐบาลโดย นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ แต่งตั้งโดย กษัตริย์ภูมิพล ได้นำกำลังทหาร พร้อมอาวุธสงครามและรถหุ้มเกราะ เข้าปิดล้อมพร้อมที่ชุมชน ประชาชนผู้ต้องการเรียกร้องการเลือกตั้ง ชีวิตผู้คนบริสุทธิ์ต้องมาจบสิ้นอีกหลายพันชีวิต มีการแจ้งตาย 99 ศพ เพื่อให้สอดคล้องกับ รัชกาลที่9 แต่มีผู้ที่อยู่ในเหตุการแจ้ง ตายเยอะ แต่มีการทำลายหลักฐาน มีรถเก็บศพและนำศพเอาไปทิ้งตามที่ต่างๆที่ไม่มีคนทราบ

When the coup seized power from Taksin, it seemed like violence would continue rising and rising. In Bloody May, in the period from May 7-19, 2010, the government by Mr. Abhisit Vijjaijiva appointed by King Bhumibol, brought the armed forces prepared with weapons of war and armored vehicles to come blockade as soon as the crowds of people needed to come out and call for elections. The lives of innocent people must come to an end. There were 99 official deaths, corresponding to the rein of King number 9. But there were lots and lots of people in the incident who are said to have died but the the evidence was destroyed. Vehicles collected the corpses and took them away and disposed of them in all kinds of various places, and people don’t know which places.

การเข่นฆ่าคนในวัดประทุมวนาราม และตามฆ่าในรายบุคคลนับไม่ถ้วน การทรมานนักโทษในเรือนจำ การข่มขู่ คลุกครามญาติพี่น้องของนักต่อสู้ แทบไม่ต้องบรรยายถึงความชั่วร้ายของเผด็จการไทยที่ทำแบบต่อเนื่องมานานกว่า 70 ปี

The killing of people at Wat Pratum Wanaram, and the pursuit and assassination of uncountable individuals, the ill treatment and torture of prisoners, the threatening of the the relatives of [pro-democracy] fighters . . . you almost shouldn't describe the evils that the Thai dictators have been done like continuously for more than 70 years.

พุทธศาสนาเป็นสถานที่พักพิงใจ เป็นศูนย์ของคนเกือบประเทศ คนไทยต่างรู้ดีว่า ศาสนาพุทธ เคยงเป็นศาสนาประจำชาติมาตั้งบรรพบุรุษ ต้องต้องอยู่ภายใต้เผด็จการณ์ การพยามทำลายวัด ปล้นเงินบริจาคจากวัดใหญ่ที่มีชื่อเสียง โดยการติดตั้งกล้องวีดีโอ และให้ทหารเก็บกล่องบริจาคเงินเป็นประจำ การบุกเพื่อต้องการปล้นวัดธรรมกายเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน เพราะเผด็จการทราบดีว่า มีผู้คนบริจาคเงินให้ทางวัดเพื่อบำรุงศาสนา อีกทั้งวัดธรรมกายมีทรัพย์สินมหาศาล ทองคำมหาศาลในพื้นของวัดธรรมกาย ซึ่งล้วนก้อเป็นที่หมายตาของเผด็จการณ์

 Buddhism is an institution of the heart, central to people of almost the whole country. Each Thai well knows that Buddhism was the national religion established by ancestors. It has had to fall under dictatorship. The efforts to destroy the Wats [Buddhist Temples] and steal the donations from large famous temples by attaching video cameras and having solders collect the box of money donated on a regular basis. The trespassing in order to steal from Wat Dhammakaya is clear evidence. Because the dictatorship understands well enough that people donate money to the way of the Wat for the nourishment of religion. Additionally, throughout Wat Dhammakaya there is immense wealth, vast amounts of gold in the foundation of Wat Dhammakaya, all of which the dictatorship has their eyes on.

การใช้ มาตรา 44 สั่งปิดบริษัทเหมืองทองคำอัคราที่มีหุ้นส่วนกับบริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเดดเต็ต จำกัด มหาชน ประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คลุมพื้นที่จังหวัดพิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ คาดว่าถ้าแพ้คดีความ รัฐบาลภายใต้ประยุทธจะต้องชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน เกือบ 3 หมื่นล้านบาท

Using Article 44 [the “Dictator’s law”] to order the close the Akara gold mining company, which is a part of Kingsgate Consolidated Ltd, of Australia, a big shareholder spread over the areas of Phichit, Pitsanulok, and Phetchabun Provinces. It is estimated that if lose in a lawsuit, the government under Prayut must pay damages of almost 30 billion baht (918 million dollars).

เกือบ 4 ปี ที่เมืองไทยต้องตกอยู่ภายใต้เผด็จทุกรูปแบบ การละเมิดสิทธิมนุษย์นับวันจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้น การจัดฉากจับผู้คนที่เห็นต่างเข้าคุกอย่างไร้เหตุผล การทรมานนักโทษในคุก เหยี่ยงทรมานสัตว์ หลายท่านหาทางด้วยการฆ่าตัวตาย หลายท่านหลุดเข้าไปในคุกเพราะต้องตกเป็นเหยื่อของเผด็จการ ไม่ต่างจากตายทั้งเป็น

It has been 4 years now that Thailand has had to fall beneath dictatorship in every way. As the days go by the violations of human rights have gotten more and more severe: staging arrests of the dissidents, imprisoning them for no reason, torture of prisoners like torture of animals. Many search for a way out through suicide. Many slip away into prison because they have become victims of the dictatorship. It’s no different than a living death.

ประเทศที่เคยเจริญรุ่งเรือง ในแถบเอเชียใต้ และเคยเป็นศูนย์รวมในการติดต่อในหลายๆด้าน ทั่วทุกมุมโลก ถึงวันนี้ แทบแยกไม่ออก ประเทศที่เคยร่มเย็น ผู้คนที่เคยยิ้มแย้มแจ่มใส จนได้ชื่อว่า เป็น ประเทศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ดินแดนแห่งพุทธศาสนา รัฐประหารที่ทำต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้น ได้เข้ามาทำลายความชอบธรรมไปหมดทุกด้าน เสรีภาพความคิดและการแสดงออกต้องถูกบังคับ ละกด ทับไม่ให้แสดงออก คณะรัฐประหารใช้กฏของโจรและกฎมาเฟียร์ ตั้งข้อหาที่ไร้ความเป็นธรรมให้ประชาชนผู้เรียกร้องความยุติ แต่พวกพ้องต่างสนับสนุนให้ทำผิดอย่างต่อเนื่อง

A country that was previously prosperous in the South Asia regiion, once a center for contacts and communication among many parties through every corner of the world, has today come to where you almost can’t recognize it. A country that previously was in the cool shade, the people cheerful come what may, named “The Land of Smiles,” a land of Buddhism! The coup that continues on has no end. It has come and completely destroyed morality on all sides. Freedom of thought and expression has been suppressed. They won’t let you express anything. Those involved in the coup use the law of thieves and the law of mafia to make charges without justification to the people demanding justice, but they continuously support their various friends in doing wrong.

 เข้ายึดสนามบินสุวรรณภูมิในปี ใน วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2551 นำโดนสนธิ ลิ้มทองตระกูล จำลอง ศรีเมือง ไม่สามารถเอาความผิดจากใครได้ สูญเสียธุระกิจมหาศาล

[Yellow Shirts] went and seized Suvarnabhumi Airport from November 24 to December 3, 2008, lead by Namdon Sondhi Limthongtrakul [and] Chamlong Srimuang. It was not possible to bring charges against those responsible. The business losses were immense.

อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ เริ่มใช้มาตราการความรุนแรง นำกองกำลังทหารมาปิดล้อมประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย 14 มีนาคม 2553 สั่งห้ามปิดการสื่อสารทุกอย่างเพื่อปฏิบัติแผนการณ์ชั่วร้ายและต่อเนื่องมา ถึงวันที่10 เมษายน 2553 ทหารได้ใช้ความรุนแรง และสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สะพานผ่านฟ้ามีคนตายที่นับได้ 24 คน และมีนักข่าวชาวญี่ปุ่นตาย 1 คน มีผู้บาดเจ็บ 800 กว่าคน มีผู้สูญหายอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ไม่สามารถเอาผิดจากอภิสิทธิ์ได้

Abhisit Vijjajiva began to use a system of violence, bringing military forces to shut down the people that came out to call for democracy. On the 14th of March, 2010, he ordered the closing of communications of every kind in order to carry out his evil plan, and continuing up through April 10, 2010, the solders were able to used violence and kill innocent civilians at the King’s Bridge [Sapaan Paan Faa], and the death count was 24 people. One journalist died, a Japanese person. There were more than 800 wounded, and beyond that, many disappeared. All of this is not enough to charge Abhisit.

เสธแดง พล.ล.ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกลอบสังหาร จากสไนท์เปอร์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 และเสียชีวิต 4 วันต่อมา. เสธแดงเป็น นายพลทหารที่อยู่ข้างประชาชน แต่ร่วมต่อต้านเผด็จการ คดีไม่คืบหน้า ไม่สามารถ หาตัวผู้สังหาร เสธแดงได้

Seh Daeng, Major General Khattiya Sawasdipol, was assassinated by a sniper May 13, 2010, and died 4 days later. Seh Daeng was a General in the military who was on the side of the people but joined [the people] to resist the dictatorship. This case did not progress to finding the people who killed She Daeng.

พฤษภาเลือด 14-18 2553 ทหารใช้ใช้อาวุธปืนและสไนท์เปอร์เข่นฆ่าประชาชนที่ ราชประสงค์ และวัดปทุม นับได้ 99 ศพ และสูญหายอีกจำนวนมาก และไม่สามารถหาตัวบงการที่แท้จริงมาลงโทษได้

Bloodly May, 14-18, 2010 the soldiers used the weapon of the snipers to kill civilians at Ratchaprasong and Wat Pratum, with the death count at 99 bodies, and in addition there were many dissappeared. And it is impossible to find the one who really gave the orders and be able to punish them.

ทักษิณและยิ่งลักษณ์ มาจากการเลือก และถูกยึดอำนาจจากเผด็จ ทั้งสองคนมีนโนบายที่ต้องการให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น ต้องการช่วยเหลือให้คนไทยได้หลุดโพ้นจากความยากจน ประเทศไทยนั้นแท้ที่จริงผู้มีอำนาจอย่างแท้จริงมิใช่อยู่ที่ ผู้นำที่มาจากการเลือกตั้ง อำนาจที่แท้จริงก้อคืออำนาจมืดที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนเล้นในระบบการปกครองของประเทศไทยมาอย่างช้านานถึง 70 กว่าปี อำนาจมืด สามารถทำลายคนบริสุทธิ์ คนดีๆ ต้องกลายเป็นผู้ร้ายข้ามคืน คนเลว ฆาตรกร ฆ่าคนปรชาชน สามารถทำให้เป็นบุคคลตัวอย่าง กลายเป็นวีระชนข้ามคืนได้ ชีวิตผู้คนบริสุทธิ์หลายชีวิตต้องถูกทำลาย บ้างก้อต้องจบชีวิตแบบน่าเศร้าใจ ทิ้งครอบครัว และญาติพี่น้องให้เผชิญชะตากรรมที่แสนจะโหดร้าย บางครอบครับ ทั้งพ่อและแม่ต้องติดคุก ทิ้งลูกเต้าและเด็กๆต้องดูแลกันเองตามยถากรรมที่เหลี่ยงไม่ได้

Taksin and Lingluck came from the election and had the power seized from them. Both had policies to improve the lives of the Thai people and wanted to help the Thai people escape poverty. In Thailand, it’s true that the people who have the real power are not the people who come from the elections. The real power is a great shadowy power that is hidden within the administration of Thailand for so long, more than 70 years. Shadowy power is able to destroy innocent people, good people. They are changed to be criminals overnight. Bad people, assassins kill the people, and are able to make examples out of individuals, who can become heroes overnight. The lives of people must be destroyed and they must finish their lives in such a sad way. They must abandon their families, their relatives, and brothers and sisters in order to meet their cruel fate. For some both the mother and father have to be imprisoned, leaving the children to look after each other according to fate; they are unable to care for them.

14 ธันวาคม 2558 จับนายฐนกร ศิริไพบูลย์ ข้อหา เสียดสีหมาของกษัตริย์ ห้ามประกัน ชีวิตหมาเจ้าไทยสูงส่ง มีค่ายิ่งกว่าชีวิตของคนไทย

On December 14, 2015, [they] arrested Mr. Thanakon Siripaibun, with the accusation that he had been sarcastic about the King’s dog, and he was denied bail. The life of a dog of a lofty Thai king has more value than the life of a Thai person!

เลวร้ายไปกว่านั้น 5 ม.ค 2561 ศาลยะลา สั่งจำคุก ผู้หญิงตาบอด นูรฮายาตี มะเสาะ 1 ปี 6 เดือน หลังโพสต์เฟสบุ๊คหมิ่นสถาบันกษัตริย์

Even worse than that, on January 5th, 2018, court in Yala Province order the jailing of Nurhayati Masoh, a blind woman, 1 year and 6 months after posting something on Facebook negative about the institution of the monarchy.

สภาพประเทศตอนนี้ แตกต่างจากนรกตรงตรงจุดไหน โจรปล้นชาติ ปล้นชีวิตคนไทยทั้งชาติ ปล้นอนาคตคนไทย ปล้นทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งศาสนา ความเป็นอยู่ของคนไทยนับวันจะมีแต่ความเลว สิ้นหวังความเป็นอยู่ลำบากมากขึ้นทุกวัน ไร้ซึ่งอนาคตที่ไร้จุดหมายปลายทาง ถึงจุดนี้ คนไทยปฏิเสธได้มั๊ยว่า ประเทศต่างจากจากนรกตรงจุดไหน

The condition of the country right now, how is it any different from Hell? Thieves plunder the nation, plunder the lives of the all the people of the nation, plunder the future of Thailand, and plunder everything---even if the religion and livelihoods of Thai people as days go by have only evil, despair, and difficulty increasing each day, without a future, without a goal the end of the road, until we get to the point where Thai people can’t deny that Thailand is any way different from Hell.

No comments:

Post a Comment